رفتن به محتوای اصلی

کلیب هایی علیه رضا پهلوی

کلیب هایی علیه رضا پهلوی
کیانوش توکلی

کلیب هایی علیه رضا پهلوی تولید شده است، بسیار حرفه ای ساخنه شده است ( به اصطلاح شکلی از مستند سازی) که بنظر نمی رسد افراد عادی ضد پهلوی قادر به تهیه آن باشند