رفتن به محتوای اصلی

روی سخنم تنها با <جبهه ی ملی

روی سخنم تنها با <جبهه ی ملی
پگاه ستایش
عنوان مقاله:
بیانیه ۱۲ تشکل سیاسی در پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی: آماده‌ایم بخشی از راه حل باشیم

روی سخنم تنها با <جبهه ی ملی ایران برون مرز> است چون بقیه که تکلیفشان معلومه. نخست میگویم که باز هم جای شکرش باقیست که پسوند <برون مرز> را هم ذکر کرده اند.

ولی میخواستم بدانم بفرض اینکه این گروه بسرکردگی شاهزاده موفق شدند و ج.ا. را سرنگون کردند؛ آیا تدبیری برای ظهور دیکتاتوری بعد از آن اندیشیده اند یا باز هم حکایت اشتباه کردیم و سرقت شد را باید بشنویم؟