رفتن به محتوای اصلی

Manochehr Maghssudnia

Manochehr Maghssudnia
نظرات رسیده

Manochehr Maghssudnia آقای بامداد گرامی، یک سوال از شما. آیا شما نظرات آقایان قاسمی و کیانی را در ارتباط با نظریه " نو پهلوی گرایی" قبول دارید؟ اگر نه، چه نقدی بر این نظریه وارد می دانید؟ این سوال

Manochehr Maghssudnia

آقای بامداد گرامی، یک سوال از شما. آیا شما نظرات آقایان قاسمی و کیانی را در ارتباط با نظریه " نو پهلوی گرایی" قبول دارید؟ اگر نه، چه نقدی بر این نظریه وارد می دانید؟ این سوال را از شما به عنوان فردی که اهل اندیشه و گفتکو است می کنم.