رفتن به محتوای اصلی

متاسفانه در بخش هواداران

متاسفانه در بخش هواداران
محسن کردی
عنوان مقاله:
قربان این مسیح بدجوری موی دماغ شده !

متاسفانه در بخش هواداران پادشاهی عده ای بیشعور هم هستند. افسارشان دست رضاپهلوی نیست و به حرف او گوشی هم نمیدهند. خانمهای شان انگار خانم علینژاد هووی شان است. ولی مشروطه خواهان از فعالیت های ایشان حم

مشروطه خواهان همواره از فعالیت های ایشان حمایت کرده اند. بسیاری خانم های سلطنت طلب و بیسواد که دهه ها در تلویزیون ها بجز اخبار حرف و تفسیری نداشته اند از این جمله اند. آنها خیلی ساده مشکل سیاسی با مسیح علینژاد ندارند بلکه چشم شان دارد در می آید که این «دختره» هنوز نیومده این همه سرشناس شده و در مجامع سیاسی آمریکا از او استقبال می شود. خانم علینژاد البته یک سری ایراد هایی دارند. این ایرادها در آغاز زیاد بود و امروز کمتر شده و ایراد ها بیشتر رفتاری بودند تا سیاسی. امروز ایشان با تجربه بیشتری رفتارهای شان سنجیده تر شده است. اما مساله رفتاری به کنار که هیچ ربطی به اهداف سیاسی ندارد، در رسیدن به اهداف سیاسی بسیار پیگیر بوده اند و این است که ارزش دارد. بهرحال ابتکاری به خرج دادند و در ایران هم استقبال شد. و طبیعتی است که یک سری خاله زنک های سلطنت طلب اغلب لس آنجلسی چشم دیدن او را نداشته باشند. متاسفانه این خاله زنک ها و خاله مردک ها (هیچ ابایی از بکار بردن این اصطلاح ندارم و هیچ ربطی به حقوق زن ندارد لذا لدفا سنگ نیاندازید) بجای پرداختن به سیاست میزنند به خاکی. یک سیاستمدار باید به برآیند فعالیت های یک فعال سیاسی بنگرند و در این مورد معصومه علینژاد بسیار موفق عمل کرده است.