رفتن به محتوای اصلی

جناب معلوم نیست "چه کسی"،

جناب معلوم نیست "چه کسی"،
یونس شاملی

جناب معلوم نیست "چه کسی"، حالا قبل از تهدید به افشاگری، خودتان را معرفی کنید تا حداقل خوانندگان ایران گلوبال بدانند که شما تا چه حد اعتبار اجتماعی دارید، تا بتوانند تهمت ها و افتراها و تحقیرهای شما را بهتر درک کنند. همین سخنان شما در این بالا خودش مدرک و سند درست و حسابی است برای وضعیت نامعلوم شما که چه کسی هستید!! شما لطفا خودتان را واقعا معرفی کنید تا معلوم شود که من از جایی تغذیه میشوم یا شما. من هیچ چیز پنهانی در فعالیتهای خودم ندارم. هیچ چیز پنهان. اما شما چه کسی هسیتد؟ خود شما اما پنهان هستید. معلوم نیست چه کسی هستید! شما که پنهان هستید نمیتوانید با من هیچ چیز پنهانی ندارم اینگونه سخن بگویید. این دو دره بودن شما خودش رسواگر است چه رسد به اینکه کسی حرفهای شما را بخواند!!