قومی-ملی

مهر بانوان حجاب به آتش افکنده و با رقص و پایکوبی جشن چهارشنبه سوری امسال را متفاوت تر از هر سال برگزار کنید
2 کامنت
اگر من یا شما و یا همه ی ما یا حتا صدهاهزار نفر مانند شما و من خود را جبهه ملی بنامیم، جبهه ملی نمی شویم ما زمانی جبهه ملی می شویم که بتوانیم معنای "آزادی و استقلال" ایران را نزد ایرانیان سی
علیرغم همه موانع، زن عرب اهوازی حضور پررنگ خود را در برنامه‌ها و اقداماتی که به پایان دادن به تبعیض و مقابله با سیاست‌های هماند سازى فرهنگی و تخریب عامدانه
در وضعیت شکننده سیاسی و نظامی کشورکه شاهد همکاری عربستان سعودی با تجزیه طلبان و حتا مجاهدین هم هستیم و می بینیم که همین ها دم از فدرالیسم می زنند، هم آوا شدن با آنها جز فاجعه به دنبال نخواهد داشت.
1 کامنت
واقعیت این است که شبکه‌ها ی اجنماعی ،در نبود رسانه های رسمی مورد اعتماد، قادر به کشیدن این بار نیستند.
در حالیکه پاره‌ای از نظریه‌های توطئه تا حد زیادی بی‌ضرر هستند، سایر آنها پیامدهای مخربی به همراه دارند.
اما ایرانیان فلسفه ندان "مقیم اپوزیسیون" نه تنها ذهنیات نادرست آرامش دوستدار را چون ضد اسلامی بنظر می رسند، بلکه فلسفه مخبط یونانی را که ایرانیان را بربر می شمرد و تفلسف کودکانه نیچه، همه را
حضور نمایندۀ سیاست ترامپ و جای خالی نظرات مخالف پ.ک.ک و پژاک و صدور قطعنامه را دلیلی بر وابستگی مسئولین و سازماندهان این کنفرانس ببینند.
بکوشیم با روحیه دموکراتیک ، از حق آنهائی که همانند ما نمی اندیشند دفاع کنیم و صفوف توده ها علیه دیکتاتوری حاکم را مستحکم سازیم...
1 کامنت
برخی روشنفکران نیز تحت عنوان به اصطلاح چپ های مدرن، کسانی که یا هرگز ستم ملی را تجربه نکرده و درکی از آن ندارند و یا نفوذ ایده های شوینیستی چنان در آن ها قوی است که نمی توانند رشد و پویائی دیگر زبان ه
رادیو مانی دو شخصیت محترم ایرانی را دعوت فرموده اند که درباره چهلمین سال گرد انقلاب ایران به پرسشهائی دراین زمینه پاسخ دهند.
پنجم اسفند ماه، روز "سپندارمذگان" یا اسفندگان، جشن باستانی ایرانیان در بزرگداشت زن است.
سرنوشت بینوایانی که در درازنای ستم پرور ء دیولاخ "ناکجاآباد" ء مملکت خویش غریبه اند و با درنگ درد و رنج و گذر از هجوم هزاران گزند از هزاره های دور آمده اند تا در بلند و پست این گشاده دامگاه
این بازداشتها به دلیل فراری بودن یکی از اعضای خانواده به نام رضا سیمسار شحیتات فرزند قاسم است که به اتهام تغيير مذهب ( شيعه به سني ) تحت تعقیب
Tree of Language
ما در ایران ملل داریم که هر کدام زبان فرهنگ خاص خود را دارند، وقتی گفته می شود ملت ایران، زبان فارسی در ذهن شنونده تداعی می شود، زبان فارسی بدون پرسش از ملل غیر فارس همانند قانون نانوشته و نامرعی به ز
1 کامنت