دیدگاهها

سالها پیش در بحثی مفصل در مورد دریافت کمک خارجی برای اپوزیسیون، گفته شد که اصل موضوع بدون قید و شرط بودن و شفافیت است تا در صورت خوش خدمتی احتمالی گیرنده کمک خارجی، مردم حواسشان باشد و یقه بگیرند
فیلم "اسناد پنتاگون" در وحلۀ اول انزجار از جنگ آفرینان و تلاش برای جلوگیری از پیدایش هر نوع جنون مشابه در دولتمردان آمریکا را مد نظر گرفته است.
1 کامنت
جنبش ملی ترکها در آذربایجان و دیگر نقآط ایران نیز مشابه هر جریان ملی دیگر، در درون خود گرایشات مختلفی دارد که در مقاطع مشخصی خود را پررنگتر و یا کمرنگتر بروز میدهند.
درمقاله اول بنام جنبش‌های اجتماعی نوین و ایران به مفهوم و کارکرد جنبشهای نوین اجتماعی پرداخته شد ودرمقاله دوم، نقش ودلایل موافقین و مخالفین استفاده از رسانه های اجتماعی مجازی(دیجیتال سوشال مدیا) در جن
انگار سران جمهوری اسلامی، هنوز نمی دانند که دست دخالت آنها در تمامی توطئه ها و دسیسه های خرابکارانه از سوی مردم ایران رو شده است و دیگر هیچ نوع شیادی و کلاهبرداری خبری آنها نمی تواند مردم ایران را بفر
2 کامنت
حجاب به مثابه ایدئولوژی سرکوب
در ایران تمام راه ها به رهبر ختم می شود و رهبر همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است....تنها کشورهایی، پیشرفت دائمی و مستمر داشته اند که دموکراسی و استمرار دموکراسی داشته اند
دارد يك آهنگ جديد براى انسان شكل مى گيرد.
ترکیه نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد که در آن سوی مرز بیش از 2 میلیون کرد زندگی می کنند و در منطقه شمالی سوریه تا مرز اقلیم کردستان عراق پراکنده اند، مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی ترکیه ب
هر حکومتی ذات اش « سلطه گری» و « خود بیگانگی» پروری ست. به این دلیل هیچ حکومتی-چه دیکتاتوری باشد و چه دموکراتیک- قابل دفاع نیست. به دنبال سیاستهای هیچ حکومتی نباید راه افتاد.
3 کامنت
آیا شعور تاریخی و تجربی مردم پانینی و پاکباخته ی کارمزد ما زیر تاخت و تازهای ویرانگران خودمحور، فردمدار، گروهی، مذهبی، ناسیونالیستی، پانیستی، یا اقتدارگرایان غارنشین شاهی سرآخر بیدارشده، و مرزهای سررا
اینکه آقای شاملی از گروه‌های مسلح پ ک ک و شاخه‌های سوری آن طرفداری میکند مربوط به خودش است , اما این گروه را یک پتانسیل بعنوان نیروی دموکرات تلقی کردن نوعی بیراهه روی واشتباه و انحطات فکری است در رابط
4 کامنت
dictatorship
هنور هفته ای از سرکوب و فرو کش کردن اعتراضات نگذاشته است که ترس اولیه رهبر فروریخته و باز سخن از جوانان لاقید و فریب خورده می زند !
مستندی از جنایات جنگی نظامیان کرد شمال سوریه****** بیرون کردن مردم از خانه هایشان توسط شبه نظامیان کرد و تصاحب خانه و زمین هایشان- 'جنایات جنگی' نظامیان کُرد در شمال سوریه علیه ترکمن ها و اع
14 کامنت
در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی با حنبشی مواجه بود که نه می توان آن را همچون سال ۸۸ جنبشی اصلاح طلبانه از داخل نظام دانست و نه برای تبیین اهداف اصولگرایان، بلکه این جنبش، جنبشی بود که در این مرحله ک