دیدگاهها

از مناسبات کشور کردستان با همسایگانش در آینده سخن رانده اید. گمان دارید اگر اقلیم کردستان عراق در عداد همسایگان ما در آید نتیجه چه خواهد شد؟
3 کامنت
من کوشش می کنم به عنوان کردی که منافع ملت خویش را در ایران، در فدرالیسم می بیند و اما کاملا بی طرفانه به قضاوت می نشیند.
5 کامنت
آدولس هاکسلی در کتابش یعنی پیشگفتار جهان شگفت انگیز نو می نویسد: نیروهای غیرشخصی که ما تقریبا هیچ کنترلی بر روی آنها نداریم همه ما را در مسیر کابوس جهان نوین به جلو می‌رانند و این هدایت غیرشخصی به طور
2 کامنت
مردم مصلحت گرا و معیشت گرا بعد از سالها خود فریبی و دیگران فریبی متوجه نشده اند و یا متوجه شدند و خود فریب دادند، از اینکه تمام راهها به بیت رهبری ختم می شود، که همانند سیاه چاله های فضایی همه چیز را
1 کامنت
زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی در ایران، می گوید: دخالت ها و جنگ افروزی های رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه ابزاری است برای اختلاس ها و رانت خواری های سرداران سپاه و دیگر وابستگان حکومت.
5 کامنت
در اوائل قرن بیستم پدیدە ناسیونالیسم و تجدد، کە انعکاسی از تفکرات غرب بود، در میان اعراب، ترک و فارس نضج گرفت، کە تشکیل حکومت " ترکیە"و "ایران" نمادی از آن تلقی می شود.
1 کامنت
برخلاف آنچه که تصور می‌شود جدا شدن از سرزمین بزرگ مادری کیمیای سعادت نیست، و به هیچ وجه رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را تضمین نمی‌کند.
6 کامنت
اگر تفكرى در كار بود شرق اينهمه سر كار نبود
7 کامنت
پیمان بیک این اردوغان ما با احمدی نژاد شما چقدر شباهت بهم دارند! - بنظرم بحث فراتر از شباهت است ؛ اینها به نوعی مکمل هم در منطقه بودند و خب از ارتباط نزدیک شان هم که خبر داری؟! + بله بنظرم نهاد دول
در ما ه های اخیر و به دنبال موج جدید فشار بر فعالان صنفی و کارگری فشار بر «وثیقه گذاران»هم بخشی از سیاست فشار و سرکوب فعالان بوده است ....این سیاست فشار بر «وثیقه گذاران»، الغای ترس بر بخشی از جامعه و
بیش از یک هفته دوستان عزیز به خاطر مستعمره ای به نام ایران تا توانستند هم وطنان کورد من را که اصیل ترین نژاد خاورمیانه هستند مورد آزار فاشیستی و نژاد پرستی قرار دادند .
22 کامنت
استناد به دفاع صریح دولت متجاوز و زورگوی اسرائیل به عنوان تنها کشور منطقه از این رفراندوم و نتیجه‌اش، صرفاً یک برخورد سیاسی است به موضوعی مقدمتاً حقوقی.
3 کامنت
..... حامد شکنجه گر شعبه شش او را به روی تخت خواباند و پاهایش را بست اما صدایش از حالت معمولی خارج شده بود! با شنیدن حالت صدای حامد تمام وجودم به لرزه افتاد! .....
3 کامنت
سرمقاله روزنامه لوموند نوشته بود که کردهای سوریه با تسلیحات و پشتیبانی هوایی آمریکا در حال محاصره شهری در سوریه هستند که در آن حتی یک نفر کرد هم وجود ندارد. چرا؟
1 کامنت
در اینکه مهاجرت و تبعید آسیب های خود را دارد، جای تردید نیست.