دیدگاهها

دلنوشته ای برای اندوهی که در راه است.
برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبوده ام که بزرگترین دشمن کشورمان همین نظا
جیغ کشیدم: "قاتل ها ! شما او را کشتید! شما آدمکش ها !" روی سرم ریختند! مثل توپ این طرف و آن طرف پرت می شدم! توی سرم می زدند! فقط توانستم سرم را میان دو دست بگیرم!
زیرا چنین حاکمیتی نه تنها نماینده ملیت های عرب، کورد، تورک، تورکمن، بلوچ، لر وبختیاری، گلیک و مازی نیست بلکه نماینده حقیقی ملیت فارس هم نیست اما باید اذعان کرد که
هراسناکتر از همه هرکدام از این مافیاها بتوانند در زیر "پرچم خدا" بی دردسر ارگان های سری، مخوف و رودرروی با دیگران رقیب یافته و داشته و آنرا در کنام و پناه رژیم الهی اسکان داده و آسوده خاطر ا
1 کامنت
کنگره مغان که امسال 280مین( 1736-2016=280) سالگرد آن است، دراوضاع متلاطم سده ی 18 میلادی و در اواخر ژانویه 1736 برابر با اوایل بهمن 1114 خورشیدی آغاز شده وتا اواخر مارس 1736 نزدیک به سه ماه طول کشیده
در این مطلب و نوشته های بعدی به تحلیل پیدایش فرهنگ لاتی خواهم پرداخت.
سوازندن زنان مبارز و آزادیخواه بدترین نوع خشونتی است که در مورد زنان می تواند اتفاق بیافتد
ایا میتوان حاکمیت ولایت فقیه در ایران را به نوعی دیکتاتوری اتوکراتیک تک نفره مقایسه کرد؟
در حقیقت تب شدیدی که اکنون سرمایه داری دستخوش بحران دچارآن شده است، به عنوان نشانه یک بیماری خطرناک و مسری بشمار می رود که از قضا کشورانگلستان را به مثابه یکی از حلقه های مهم نظام سرمایه داری قبل از د
در سایت “العربیه” گزارشی مفصل در باره دومین کنفرانس «شوراى دموکراسی خواهان ایران» بازتاب داده شده است.
این نامه به زعم ترامپ نشان میدهد که چگونه رهبر کره شمالی فقط روی او حساب میکند و چگونه به او احترام میگذارد.
عزیز نسین، به عنوان شاهد عینی، که خود یکی از هدف های اصلی قتل عام سیواس بود، می نویسد: شعارهایی که می دادند، "نشان می داد که هدف تنها من نیستم".
چرا خدای اسلام، اصرار بر گمراه کردن انسان ها دارد؟ خدا شیطان است یا شیطان خدا؟
گزارش دمادم از چگونگی خودکشی پروین گلی آبکناری در زندان اوین از سوی دوست نزدیک او فریبا ثابت .....