دیدگاهها

حدود دو سال پیش مقاله ای دررابطه با فرهنگ و ادیان نوشتم و منتشر کردم. بنظر من هرچه در این زمینه قلم زده شود هنوز هم کم است
شهبانو فرح پهلوی با درود
آنچه که سوسیالیسم بامشخصه چینی گفته می شود،نام واقعیش سرمایه داری باویژگی های چین است که ازیکسو آمیزه ای است ازسرمایه داری دولتی ورهبری قاطع حزب وسرمایه داری خصوصی فعال، واز سوی دیگرارج نهادن به سنت
در مورد مواضع سیاسی مشخص دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران در گذشته بحث زیاد شده است
مدافعان رفراندوم (رفراندومیست ها) در ایران زیر سلطه اسلامگرایان، همچنان در گوشه و کنار از این توهم پر تناقض برگزاری رفراندومی که باید آزاد و دمکراتیک باشد، سخن می گویند و به اساسی ترین ایرادهای ان پاس
در سلسله مقاله پیش رو، تلاش شده تا شکل گیری مثلث اپوزیسیون نوپای حسینی، فخرآور و زم بررسی شود. اپوزیسیونی که با رفتارهای غیرحرفه ای و رادیکال، موجب بدنامی کل اپوزیسیون نزد مردم شده اند.
هرچند رفراندم درجمهوری اسلامی غیرقابل تصورست ولی فراخوان رفراندم بمثابه بیانیه مشترک تظاهرات اعتراضی دی ماه حائز اهمیت استراتـژیک است ونقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی بشمار می آید چرا که برای اولین
یکی ذکر این نکته که سه روز پیش گفته شد این قلم کار مطبوعاتی را به دلیل فشارهای موجود بر زندگی شخصی و خانوادگی، متوقف خواهد کرد
نتایج انتخابات ایتالیا بار دیگر اثبات کرد که سیاست های اتخاذ شده در طی یک دهه اخیر اتحادیه اروپایی کاملا شکست خورده است و نیروهای ضدسیستمی از چپ تا راست به میزانی از قدرت در بین رای دهندگان دست یافته
جامعه با پدیده ی موت سنت و زایش کاریکاتور آن، از یک سو، و از سوی دیگر « با استقرار مدرنیسم یا کاریکاتور آن» در گیر است.
1 کامنت
همکاری برای تشکیل شبکه دمکراتیکِ فراگیر و مستقل از حکومت و مستقل از دولت های خارجی و تشکیل آن، نیاز مبرم جامعه، گام های ضرور، سنجیده و از الزامات گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است.
1 کامنت
جسارت چيزى است كه در محدوده ى كنايه و استعاره نمى گنجد. بايد شفاف بود. اين نوشته در بخشهايى مختلف به حقايقى ناگفته اشاره خواهد كرد. ضمناً سايت haray.net هم سايتى است كه از اين ناگفته ها مى گويد.
اسلامیست صفت مشخصه مجموعه متنوعی از بنیاد گرایان مسلمان است.
جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است.
فاجعه ائی که پانفارسیسم برای حذف و فیلتر کردن انتقال زبان و فرهنگ زبان ترکی در آزربایجان به نسل جدید در ایران ایجاد و طراحی کرده ناشی از تصاحب کامل قدرت و با به چنگ انداختن به اقتصاد