دیدگاهها

"حاکمیت" ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را "سازمان" داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، وجود يک منبع و يک قدرت عاليه
انچه امروز برای علما دین در عراق از اصولی‌گری باقی‌مانده است، استدلال و منطق است که شیرازه مکتب سیستانی را تشکیل می‌دهد.اما آنچه از اصولی‌گری برای زمامداران ما مانده، اعمال خشونت است.
آلترناتیو جمهوری ایرانی قادر است هدفمند و آگاهانه از خاستگاه داد، دمکراسی و لائیسیته راه انحصارطلبی شیخ و شاه و نژادپرستان و قبیله گرایان را سد کند؛ مشروط به اینکه از هم اکنون به چتر ملی جنبش برانداز
3 کامنت
می توان این رویکرد را به استعاره «رو به خارج -اروپا - و بلوک روسیه و چین- و پشت به مردم» خواند.
آیا منافع اقتصادی جامعه فارس عامل اصلی ممنوعیت زبان مادری و استعمار فرهنگی نیست؟ پس چیست؟ منافع اقتصادی کدام ملتی در پشت این استعمار فرهنگی خوابیده؟
Immanuel Kant 1724- 1805 تئوری” سازماندهی خودکار” کانت هم بعدها در قرن بیست در حوزههای زیست شناسی، جامعه شناسی، و فیزیک مورد توجه و استفاده قرار گرفت.
جامعه نه تحت تأثیر تضاد ناسیونالیسم حاکم و محکوم، بل عمدتاً تحت فشار « تضاد طبقاتی، تبعیضگری( جنسیتی و مذهبی)، دیکتاتوری، محیط زیستی» که تضادهای فعال اند، به حرکت درآمده است. اینکه یکی بگوید « آذربای
غم انگیز است که مثلا شرکت هواپیمایی آسمان که در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت‌های هواپیمایی ایرتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شده بود، در سال ۱۳۸۱ به جای بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی واگذار
آزادي خواهان، نويسندگان و نمايندگان رسانه های جمعی محکوم به زندان می شوند .
جنبش ضداستبدادی یکدست نبوده و با دوگفتمان و رویکرد اصلی و بالقوه متضاد و درحال شدن ( و البته بهمراه رقابت خرده گفتمان های درونی متعلق به هرکدام از ین دوطیف کلی) مواجه هست که توازن و نسبت آن ها و این ک
ورودیه ای بر پایان استعمارگری:
1 کامنت
سلطنت طلبان در پی چسباندن بختیار به سلطنت هستند؛ با این توهم که اگر با سوابق تاریخ شان نمی خواند، میشود کار را با حیله و دغل درست کرد.
سرنگونی‌طلب دل به هر کس و هر جریانی که جمهوری اسلامی را تضعیف کند می‌ببندد، مهم نیست وی جندالله باشد، داعش یا پژاک.رضا پهلوی، آمدنیوز و ری‌استارت، یا جان بولتون و دونالد ترامپ.
دانش آموزان در کلاس‌های من علاوه بر یادگیری کارآمد زبان و نیز برخی مهارت‌های اجتماعی می آموزند که متفکر و اهل ریسک کردن در تفکر کردن، مشارکت‌جو، خلاق، منتقد و تحلیلگر و آگاه به مسائل سیاسی باشند و همو
پس می‌ماند مجلسی که اجازه عمل دموکراتیک را از هم اکنون برای همه فراهم کند و به نیروهای درون نظام اجازه کسب آینده بدهد وبه پایه‌های حکومت پیام داده شود که می‌توانند استمرار حیات سیاسی خود را داشته باشن