دیدگاهها

متنی برای ایران شهری که نیست
بعداز سە ماە انتظار از زمان اعلام انتخابات پیش از موعد ترکیە اینک کمتر از دە روز بە انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیە باقی ماندە است انتخاباتی کە ١٧ ماە زودتر از موعد خود و در حالت فوق العادە برگ
این مقاله می خواهد بطور کوتاه و فشرده به طرح این مسئله بپردازد که وقتی راهی در یک ساحت مسدود می نماید و ذهن با همۀ تکاپویش از یافتن راه حلی برای معضلی عاجز شد، میتوان با انتقال مسئله به پهنه ای دیگر
آنچه اینجا مطرح شد میتواند « واحد فدرال یا ایالتهای اداری-حقوقی» خوانده شود.
روشنگری و نقد نظراتی که به تداوم و بازتولید استبداد در ایران یاری می رسانند، وظیفه روزمره ما می باشد و از همینرو، آقای رضا پهلوی در لیست نقد قرار می گیرند.
نظم سابق به هم میریزد. نظم نوینی بر افراشته میشود.
پیش از استیلای تازیان، به ویژه در اواخر دوران ساسانیان نیز مردم، حتی طبقه حاکم با دین، به ویژه با موبدان آن دین، همان مشکلی را که ما امروز با قدرت آخوندها داریم، داشتند!
دکتر مصدق و جبهه ملی ایران همواره از دو عامل بزرگ آسیب دیده اند؛ یکی از دوستی ها و دشمنی های جاهلانه ی "هموندان" نادان و دیگری از "رهبران" و "قهرمانان" کاذب در زیر نقاب ه
در ایران اغلب طیف های حکومتی و مخالفین بدون توجه به تنش های قومی و ملی که به سرعت در حال گسترش است، خواستار حفظ ساختار به شدت مرکز گرای سنتی و ارتجاعی کنونی اند که در واقع میراث دار رزیم گذشته با افزا
ترکیه در آستانهء برگزاری تعیین کننده ترین انتخابات تاریخ سیاسی خود قرار دارد. اهمیت انتخابات 24 ژوئن را میتوان عمدتا جدال پرتنش طرفدارن بازگشت به نظام پارلمانی با طرفداران نظام ریاستی دانست. اما
سؤالم از حضار اینست که شما فکر میکنید چه سهمیه ای و چه قسمتی از نفت به این مردم تعلق داده شده است، : ۵۰ در صد، یا ۳۰ در صد، ۱۰ در صد ؟ خیر ، صفر در صد .
زنده باد جمهوريت و دموكراسى.
چهل سال است که ایران و ایرانیان در کوره اسلام سیاسی می سوزند. برون رفت از شرایط کنونی مستلزم آگاهی سیاسی، نشانه گیری ستون های قدرت حاکم و اقدام ملی می باشد.
در مطلبی که اخیرا به امضا شخصی بنام «ش.ک.ت.» رسیده و توسط «پ.
2 کامنت