«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
بە حشمت رئیسی بگوئید عراق و حدش شعبی در عرض 3 روز مناطق کورد نشین را اشغال کرد ولی امشب در عرض کمتر از نیم ساعت تمامی مناطق کورد نشین کە توسط حدش وحشی داعش شیعەی ایرانی عراقی اشغال شدە بود آزاد شد ، خانقین ، کرکوک ، شنگال ، بعشیقە هیچ نقطەای باقی نماندە کە آزاد نشود
جمال
بە حشمت رئیسی بگوئید کرکوک در کوتاهترین زمان ممکن در یک جنگ توسط حدش وحشی سقوط کرد و بگوئید کرکوک و خانقین جفتشون حالا در کوتاهترین زمان ممکن توسط ملت کورد بدون حضور پیشمرگان با قیام پس گرفتە شد و اسم این پس گرفتن ٢ شهر با این بزرگی رفت تو کتاب گینتس
جمال
داعش شیعەی عراقی ایرانی با اسلحە و تانک و توپ آمدند ولی ملت کورد با دست خالی بدون حضور پیشمرگان با قیام کرکوک و خانقین را پس گرفتیم
جمال
شماها خواب بودید فردا بیدار میشوید و خبرها را میخوانید ولی میبینم تمامی ملت کورد لەحظە بە لحظە بدون خواب دارند حوادث باز پسگیری کرکوک و خانقین را دنبال میکنند
جمال
یک ذرەی دیگر مردم کورد حرکت کنند باور کنید بغداد نیز سقوط خواهد کرد چون دعش شیعەی عراقی آنچنان سنی های عراق را زخمی کردند تا حد نابودی و جنوساید شیعەی داعش سنیهای عراق را جنوساید کردند فکر میکردند ١٤٠٠ سال پیش است و تلافی حسین مظلوم را بر سر عرب مظلوم سنی در آوردند شیعە فوبیا دارد فکر میکند هنوز باید تلافی حسین را از عربهای عرسبستان و امارات ، خلاصە کل عرب سنی در بیاورد ولی داعش شیعەی ایرانی عراقی با کلە بە زمین میخورند زمان زیادی نماندە برای هزیان ایران ما ملت کورد نمی بخشیم نە فراموش کردیم و نە فراموش میکنیم اعدامهائی کە توسط داعش شیعە در کوردستان انجام گرفتە تلافی تمامی خمپارە هائی کە در مهاباد و سنندج بە خانەهای مردم زدید در سال ١٣٥٨ در خواهیم آورد
جمال
گفتیم عجلە نکنید حتمأ پیشمرگان ژیگولو مقاومت نکردند حکمەتی در کار امشب خانقین و کرکوک دوبارە بە دست کوردها افتاد ارتش پوشالی عراق را در حقیقت بعد از فروپاشی ارتش صدام کوردها بنیاد نهادند با وحشیگری شبیە داعش میتوان در روزهای اول مردم را ترساند ولی همین کە این مردم خود را یافتند دوبارە بە حرکت در خواهند آمد خروش مردم عادی بدون اسلحە در خانقین و کرکوک
جمال
سازخ جان میخواستم خدمتتان عرض کنم دوبارە در کرکوک باختید تمام عقب نشینی کوردها با برنامە بود و توافقی بودە کە با عراق بە تفاهم رسیدە بودند همین امشب تمامی ارتش و حدش شعبی عراق از کرکوک خارج شدند و ئراق با کوردها تفاهم کردند کە مقدار بسیار کمی پلیس فدرال در کرکوک باقی میماند در عوض امنیت کرکوک دوبارە بە دست کوردها افتاد و استاندار کرد هم برای استانداری کرکوک از حزب اتحادیەی میهنی انتخاب شد بە امضاء رئیس جمهورم رسید و با اجازەات سازاخ هم اکنون کاەوان ماشینهای مردم با پرچم کوردستان در کرکوک رژە میروند ولی متأسفانە ترکمنها همین نقش کوچکی هم کە در یک هفتە پیش داشتند بدلیل همکارئ با حدش شعبی از دست دادند
جمال
این سازاخ انگار هنوز نمیداند کرکوک حالا تحت کنترل داعشە شیعەی عراقی ایرانی است برو کرکوک را از دست داعش شیعەی ایرانی عراقی عربی آزاد کن ما کە بخیل نیستیم
جمال
گفتم خدای نکردە نکنە سرت بە دیواری جای خوردە باشە برا همین فقط خواستم احوال پرسی کنم امیدوارم پول نفت ترکمن هم یکراست بیاد تو جیب شما کە شاد و سرحال شوید
جمال
حالت خوب است سازاخ جان ؟؟؟
جمال
جناب Anonymous من کی گفتم خلخال کوردستان است ترکها با این حرکاتشان واقعأ دارند زیادە روی میکنند همە در این صفحە شاهدند من از روز اول اتفاقأ بر خلاف شما ترکها کە آذربایجان ، غربی آذربایجان غربی میکنید و همە میدانند در شهرهای مهاباد ، بوکان ، سردشت ، پیرانشهر، اشنویە ، ربط در این شهرها یک خانوادەی ترک هم وجود ندارد من همیشە گفتم کە باید در کل آذربایجان حتی همین شهرهای ١٠٠٪ کوردی هم بین تورک و کورد باید مسئلە با همکاری ٢ طرف در زمان سرنگونی و فروپاشی ایران کە ١٠٠٪ شاهد آن خواهیم بود حل شود همە میدانند من همیشە گفتم باید در کل آذربایجان غربی در آن زمان مسئلە با رفراندوم و رأی اکثریت این مناطق مورد مناقشە حل شود با نظارت کامل سازمان ملل و مجامع جهانی ولی نە شما میتوانید با زور اورمیە را تصاحب شوید نە کورد و باید برای جلو گیری از جنگ خون ریزی ٢ طرف بە حل مسئلە عادلانە از طریق رفراندوم تن دهند
جمال
ما در همین صفحە بە ترکها گفتیم کرکوک یک شهری است در جغرافیای کوردستان واقع شدە ولی کرکوک اتنیکها و ملتهای زیادی زندگی میکنند گفتیم اکثریت شهروندان کرکوک کورد زبان هستند و ترکمنها نیز چمعیت قابل ملاحظەای از ساکنین شهر کرکوک را تشکیل میدهند و عربها را نیز صدام در کرکوک سکنی دادە بود و ترکمنها و کوردها را از کرکوک مهاجرت دادە بود بە جنوب عراق
ما کوردها گفتیم کرکوک متعلق بە همە مردم کرکوک است ولی ترکمنهای کرکوک نیز مثل کوردها سنی مذهب هستند حال ببینید داعش شیعەی عراق چە بر سر مردم کورد و ترکمن در کرکوک میآورد خانەهای ترکمنها را بیشتر از کوردها داعش شیعەی عراق دارند منفجر میکنند و خانهایشان را غارت میکنند این توفانی است کە ترکمنها باد کاشتند طوفان دارند درو میکنند زبان کوردی و ترکمنی در کرکوک و ادرجات کرکوک منوع اعلام شد
شهروند
در سی که باید گروه های تجزیه طلب ضد ایرانی از رویدادهای کردستان عراق بگیرد این است که ..
بدانند دخیل بستن به نیروی خارجی و عوامل دشمن شدن و تجزیه کشور نتیجه بهتر ی برای انها نخواهد داشت .
جریان تجزیه طلب را به این نکته جلب میکنم که اش انها بقدری شور بود که گروههای چپ از جزب توده تا فدائی و شرکا دفاعی از کودتای بارزانی نکردند . کشور های غربی نیز برای تجزیه عراق سرمایه گذاری نکردند .تجربه تاریخ و فرار پیشه وری به شوروی و انهدام گروه قاضی محمد در برابر چشمان ما قراردارد . بهتر ان است جریان تجزیه طلب در خاورمیانه بجای جدال بر سر قدرت به ایجاد دمکراسی و پایبندی به حکومت قانون و انتخابات ازاد و رهبری نوین بپردازند .
کرکوک
حشمت رئیسی دیروز در تلویزیون میهن گفت-
شکست کرکوک کوتاه ترین جنگ تاریخ در جهان بود چون نیم ساعت طول کشید.
بعد - جنگ سنگال با انکلیس بود که 4 ساعت طول کشید و مردم با تیروکمان در مقابل انگلیس مقاومت کردند.
اینها ، لاف و گراف های ، این کرد خارج نشین را افشا میکند.
داور
لطفن در باره انچه در کردستان روی میدهد حساب مردم ایران از تبریزی و اصفهانی و قمی و همدانی را از نظام اسلامی حاکم بر ایران جدا کننید و اساسن به سیاست دولت کرد و نقش دولتهای غربی و دولت اسرائیل توجه کننید .
توجه کننید که ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی کردان بر چه پایه استوار است .
امروز دولت المان اعلام کرد که اموزش و کمک نظامی به کردان را پایان داده است و این تصمیم مردم ایران نیست که گروهی انرا پیراهن عثمان کرده اند .
دشمنی و قدرت پرستی در بین رهبران کرد بیشتر از تنفر انها بر اثر تبلیغات رهبران کرد علیه مردم ایران است . امروز مردم خاورمیانه میخواهند بدانند که کارنامه چند سال دولت خود مختار و درامد کلان نفت و اکنون بیش از 30 ملیارد دلار بدهکاری دولت کرد چگونه صورت گرفته است .
Anonymous
آقای جمال، به نوشته ویکیپدیا یک در صد جمعیت خالخال کوردهستند وتنها ۹۵درصد آن منطقه تورک میباشند. گلایه ایی‬‎ که ازشما دارم اینست که چرا ظلم میکنید وآن منطقه را هم نظیر اورمیه وسلماس و ماکی ومرند وجلفا وخوی وغیره در داخل کوردستان کبیر نشان نمیدهید.من کوردی درجلفا و مرند وخوی ندیده ام ولی به افتخارکوردستانی بودن ارتقا پیدا کرده اند.لطفا کوردستان خالخال رابابیش از یک ملیون که در زمان حکومت اوزون حسن آقویونلو و اولجایتو از مرند و جولفا به آن منطقه آورده اند و جایشان را با اقوام زرد پوست و هاپلوگپروپ های یمنی عوض کرده اندرا روشنگری بفرمائید.
https://en.wikipedia.org/wiki/Khalkhal,_Iran
جمال
فقط این را دمت چمعی بیهویت ایران گرا عرض کنم هیچ زمانی تنفر از ایران و ایرانیت بە اندازەی امروز در بین ملت کورد ریشە ندوانیدە هیچ کوردی امروز در جهان وجود ندارد از تنفر عمیقش نسبت بە این کشور بی هویت ایران سخن نگوید ایران و ایرانیت یک دشمن ابدی از ملت کورد برای خودشان درست کردن کە بدون ١٠٠٠ پارچە شدن این کشور بی هویت ایران آرام نمیگیرند
جمال
پیشمرگە های ژیگولو امروز آخرین سنگرهای داعش را در پایتخت داعش در هم شکستند و این شهر را بە طور کامل آزاد کردند .

http://www.bbc.com/persian/world-41648497
جمال
ترکهای آذری کە فکر میکنند کرکوک را حدش شعبی با کمک ایران اشغال کردە شهر کرکوک بدست ترکمنها می افتد در خواب و خیالند حدش شعبی قبل از همە مقر ترکمنها را در کرکوک بە آتش کشیدند پرچم ترکمن بە رنگ آبی با هلال ماه را کە دیروز در کرکوک در کنار پرچم کوردستان در اهتزاز بود قبل از پرچم کوردستان زیر پا لە کردند
palandouz
آقای اسامه ، من نوشته بودم که ایرج اسکندری به توتم سگ(این حیوان وفادارونجیب!) فارس ها اشاره کرده است. سگستان بودن نام اولیه سیستان و ریشه و معنی سکا ها (برگرفته از سگ) را ازوی اشاره نکرده ام ،بلکه افراد دیگری مطرح کرده اند.آغاج اری اسم یک ایل شناخته شده تورک میباشد که نام خود بر مناطقی ثبت کرده است.( چینه بوری، آشینا، بوز قورت، ارگنه گون و...) را متوانید دررشته تورکولوژی دانشگاه های معتبر تحصیل وتحقیق کنید. لزومی بقول جنابعالی به زورزدن نمی بینم واصراری به بحث های بی نتیجه نیست.امپراطوری شاه دیوان وزیر وووووو معادلی بسیار وسیع درزبانهای تورکی داشته ودارند که بعد از اسلام کمتر استفاده شده.امروزه آلله ،سلطان، جهنم و...لغات متداولتری از تانری، خاقان،تامو و...هستند.فراموش نشود که حتی استفاده روزمره تورکی درمدارس ممنوع بوده ومستحق مجازات ، تاچه برسد به فرهنگستان وآستفاد آکادمیک تورکی.
زنان و فردوسی
https://www.youtube.com/watch?v=-yUBr6g_G-c&feature=youtu.be
در لینک فوق "سهراب چمن آرا " نشان میدهد که ضد زن بودن فردوسی ،یک دروغ پان ترک های تورانی است.
اگر ممکن است مسئولان سایت این لینک را در سایت ایران گلوبال قرار دهند.
جمال
یادتان هست چند روز پیش این سایت یک خبر بە نقل از عبادی نخست وزیر عراق پخش کردید کە گفتە بود بە کوردستان عراق حملە نمیکنیم ؟ و من زیر آن خبر نوشتم کە دروغ میگویند دروغگوئی در ذات تشیع قرار دارد امروز همین عبادی فرمان حملە بە کوردستان را صادر کرد و عراق را در یک جنگ نا پایان قرار داد بدون شک ملت کورد در این جنگ پیروز خواهند شد
جمال
بصرە در عراق هم بە جرگەی استقلال و حکومت فدرال در عراق ملحق شد امروز تظاهرات بزرگی در بصرە انجام گرفتە کە مردم بصرە خواهان حکومت اقلیم خود شدند اگر حکومت عراق بیشتر از پایش را دراز کنید تمام عراق فرو می پاشد و سنیها نیز مطمئنأ حکومت مستقل خودا را جدا از وحوش حدش شعبی داعش شیعەی ایرانی عراقی میکنند ،

عراق یک کشور با اتنیکهای فراوان است دقیقأ مثل ایران هر ملیتی بخواهد حکومت و هویت خود را بر هویتهای دیگر تحمیل کند در نهایت این کشور بە طورکلی فرو میپاشد
جمال
عکسها و فیلم را ببینید کە چگونو دستە دستە داعش در رقە خود را تسلیم نیروهای کورد میکنند
در ضمن ببینید مردمی کە آزاد میکنند نیروهای کورد

https://www.facebook.com/YPG/videos/1603634496324807/?hc_ref=ARR0fBhizSHUKSTVBrAprcMoZEUDXgcMjGddtriyi9fsNSkOxRxwmmZmJaC_rGBDwvU&fref=nf

http://www.xendan.org/detailnews.aspx?jimare=34642&babet=1&relat=1024
palandouz
آقای اسامه، من توضیحی درباره زبان تورکی ننوشته ام. کلمات تورکی با حرف ر شروع نمیشوند، ولی لغات بسیاری که در وسط وانتها آن حرف ر است موجودند.مطالبی که نوشتم ازدر تاریکی هزاره‌ها بوده که ده ها سال قبل خوانده بودم و دقیقا درخاطر دارم.امکان دارد که درچاپ های جدید نظیر بسیاری از کتب ،سانسورملی گرائی فارس تغییراتی درآن داده باشد.بهرحال سعی کرده ام تا بیطرفانه مسائل را مورد بررسی قرار بدهم وضمنا آشنائی ویا اشاره ای به سر کچل" تومریس نکرده ام وتنها اشاره ائی به سکا ها وتوتم سگ آن ها شده است.ازاینکه آرزومند و شاهد هلاکت هزارتا هزارتا سرباز تورک اذربایجانی هستید ،برایتان امید سلامتی روانی را خواستارم.
palandouz
آقای END جمعیت استکهلم وحومه آن ۱٫۴ میلیون میباشد وتعداداکراد درتمام سوئد یکصد هزار نفر میباشد. مبالغه درارقام ویا برعکس آن راوی راغیرقابل اعتماد و اظهارات وی رابی ارزش میسازد.
جمال
این سازاخ هم برای خودش دنیای دارد مثلأ شما جناب سازاخ چە میخواهی با دروغ و شانتاژ کە نمیتوانی آذربایجانتان را مستقل کنید شما یک لینک بزنید کە کوردها با سلاح مدرن آلمانی ترکمنها را هدف قرار دادە باشند در کرکوک ، اتفاقأ کرکوک هم اکنون و از اول هم جائی بودە کە چشم تمام خبرگزاریهای جهان بە آنجاست و کوچکترین درگیری را پخش خواهند کرد ،،،،،،،،، شما حرف حسابتان چیست جناب سازاخ میفرمائید کوردها با اینکە در کرکوک اکثریت مطلق هستند در انتخابات استاندار کورد و رئیس شورای شهر کرکوک کورد انتخاب میشوند کوردها بگویند بفرمائید ترکمنهای کرکوک پاسگا نشینان زمان عثمانی ما کوردها آدمهای خوبی هستیم کرکوک مال شما ترکمنها ما اوامر شما ترکمنها را بە جا می آوریم ،، می فرمائید ما کوردها بگوئیم ما آدمهای خوبی هستیم اورمیە مال شما تورکها اصلأ ما هیچ ادعای بە اورمیە و کرکوک نداریم برای رضایت خاطر شما تورکها ،،،،
palandouz
آقای جمال، بعید بنظر میرسد که حملە بە آرایشگاه زنان بوسیله فعالین جنبش مدنی آزربایجان صورت گرفته باشد.شاید شما سندی دردست دارید که عکس آن را نشان میدهد.پایتخت بودن نیزتاثیری در آمار جنایت ندارد.آیا طهران ومسکو ومکزیکوسیتی بلاد امن تری از بقیه شهرهای ایران وروسیه ومکزیک هستند؟شاید منظورجنابعالی روحیه خلافکاری وارتباط آن با طبیعت فعالین جنبش مدنی آزربایجان مباشد؟پایتخت آزربایجان دردوران ۱۷ ساله حکومت ملی محمد قولی خان افشار، اورمیه بوده وگزارشی ازحملە بە آرایشگاه زنان دراورمیه آن دوران درتاریخ ثبت نشده است.بهرحال اینجانب ازاکثرمطالب مندرج حضرتعالی مبهوت مانده ام.
جمال
این هم از تبریز کە قرار بود پایتخت آذربایجان شود و جنبش مدنیش تبدیل بە جنبش حملە بە آرایشگاه زنان شدە ...اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند و طلا و جواهرات حاضران در آرایشگاه به سرقت رفت.

به گزارش مهر، شامگاه سه شنبه چهار مرد در حالی که قمه در دست داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرک ارم تبریز حمله کردند.

این اوباش بعد از دیدن ترس و وحشت حاضران در آرایشگاه، آنها را تهدید کردند و طلا و جواهرات بانوان حاضر در آرایشگاه را دزدیدند.

آنها بعداز این سرقت پا به فرار گذاشتند و تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.
تبریزی
دوستان گرامی گرداننده تارنمای ایران گلوبال، برای آقای ضیاء صدرالاشرافی یا دکتر ضیاء صدرالاشرافی یا هر نامی که ایشان دارند دو ترم در تارنمای ایران گلوبال درست شده است که ترم دوم باید پاک شود:
ترم یک
http://iranglobal.info/taxonomy/term/1004
ترم دو
http://iranglobal.info/taxonomy/term/6516
چنان که برای خانم سیمین صبری یا دکتر سیمین صبری یا هر نامی که ایشان دارند نیز دو ترم در تارنمای ایران گلوبال درست شده است که ترم دوم باید پاک شود:
ترم یک
http://iranglobal.info/taxonomy/term/2270
ترم دو
http://iranglobal.info/taxonomy/term/6513
جمال
2 کلمە در جواب داور 100% وردستان مستقل شود یک کوردستان فدرال خواهد بود رهبران کورد و احزاب کورد قبل از رفراندوم چگونەگی حاکمیت و ادارە کشور مستقل کوردستان را پخش کردند ، کە کوردستان یک کشور فدرال خواهد بود و سرزمین تمامی شهروندان این جغرافیا ، ترکمن ، یزیدی ، آسوری ، ارمنی ، کلدانی ، شیعەها ، یهودیها تمامی این اتنیک ها شهروند متساویل حقوق خواهند بود و ترکمنها و آسوریها و یزیدیها کە بزرگترین اتنیکهای سرزمین کوردستان هستند دارای پرلمان و حکومت خود خواهند بود در کشور کوردستان و سرود ملی کوردستان و پرچم کوردستان نیز تغیر خواهد کرد و نماد تمامی این اتنیکها در سرود ملی و پرچم کوردستان وجود خواهد داشت و در حکومت مرکزی کوردستان نیز بنا بر جمعیت خود در پارلمان مرکزی حضور خواهند داشت و این برنامەی کشور کوردستان خواهد بود بعد از استقلال
سئوال
آیا مطلب آن مهره آخوندی پیرامون "نفوذ ایران به داخل سازمان سیا "حذف شد؟ چرا ؟
جمال
بە بهنام چنگائی ،، اوجلان یک جملەی مشهور دارد میگوید کورد بودن آنقدر سخت است کە فقط کوردها طاقت تحمل آن را دارند . جناب شما چیزهائی شنیدەاید آنهم نادرست ، نوشیروان مستفا درست است یکی از رهبران کورد بود و در سمت چپ جنبش کورد قرار داشت و فکر نکنم بعد از بدست گرفتن قدرت سیاسی ایشان یک دست کت شلوار حسابی برای خودش گرفتە باشد ، و درست است نوشیروان مستفا و گوران با بارزانی اختلاف داشتند بر سر اهرمهای دمکراسی ولی شما همین قدر شاید در مورد نوشیروان مستفا بدانید در حالی کە جنبەی دیگر نوشیروان مستفا اعتقاد راسخ ایشان بە استقلال کوردستان بود و تمام مبارزات ایشان در عرض بیشتر از 50 سال بدون سازش نا پذیری ایشان در مسیر استقلال کوردستان مبارزە کرد بیشک اگر ایشان زندە بودند مسیر رفراندوم کوردستان جهت دیگری بدین معنا گوران را هم از همان روز اول در مسیر همین رفراندوم قرار میداد. سخن رانیهای سازش ناپذیر
palandouz
آقای اتخانلو،
ما تورکها الفبا وتاریخ وتمدن وفرهنگ وسرزمین و ... داریم وانکارتان تاثیری ندارد.
جوک گوئی وتمسخر تان هم ارزانی خودتان.
جمال
جناب تبریزی این چە بیماری هست کە همە آرزوی مرگش را میکنند بە جای باز یافتن سلامتیش ، بیماری کە در تمام حیات خود بە فرزندانش ، بە همسایە هایش ، بە خواهر برادرش بد کردە حتی در زمان نزدیکی مرگش تهدید میکند همان بهتر بە جای سلامتی این بیمار زوتر جان بە جان آفرین بگوید و همە از دستش راحت سوند و هر کس هر جور خواست خانەی خود را سازمان دهد
به پالان پوش
اگر تعدادتان 3 بیلیارد هم باشد - ولی الفبا و خط و تاریخ و تمدن و سرزمین و فرهنگ نداشته باشید، فارس و کرد و ارمنی و روس و ایرانی و عرب و اسلام و چین و ماچین، بر شما جکومت خواهند کرد و توی سرتان خواهند زد تا برای اردغان و علی اوف و نظربایف و نتانیاهو هورا بکشید و ستون پنجم آنها گردید .
امضاء محفوظ- استخانلو
یا استخانف سابق
جمال
جناب سازاخ هر چند من زمین تا آسمان از نظر هویت و سیاسی با شما فاصلە دارم ولی یک پیشنهاد دوستانە برایت دارم البتە قبلأ هم من این پیشنهاد را برای همەی کسانی کە این صفحە کامنت میگذارند کردە بودم ،، آالیار سخصی هست تا حدود زیادی خود بزرگ بین و تصور میکند قلم زن و در هر موردی از مهبناگ گرفتە تا زبانشناسی و سیاست و اقتصاد نخبە میباشد ایشان در این سایت مینویسند و این سایت را مثل آرشیو شخصی خود استفادە میکنند برای نوشتەهایش و در ضمن دوست دارد هر چە بیشتر در این سایت زیر نوشتەهای ایشان کامنت بگذارند و ایشان جواب بدهند و سعی میکند گاهی برای خودش سوأل میطرح میکند و خودش جواب میدهد کە تعداد خوانندگان نوشتەهایش را بالا ببرد پیشنهاد میکنم هر کس در مورد نوشتەی ایشان هم نظر دارد زیر نوشتەاش کامنت نگذارد بگذارید ایشان با خودش حال کند
آ. ائلیار
سازاخ گرامی، یک کامنت را زیر یک مطلب درج میکنند نه زیر دو مطلب.
شما کامنت نامربوط خود را زیر مقاله من و آقای توکلی قرار داده اید .
بارها نوشته ام زیر مقاله من جای کامنتهای نامربوط نیست.
ولی شما هنوز یاد نگرفته اید جای کامنت برای سخنان مربوط به مطلب است.
نه جای حرفهای نامربوط. شما حرفی برای گفتن ندارید لطفاً مزاحمت ایجاد نکنید.
از سایت تقاضا کرده ام کامنتهای نامربوط را به مقاله من راه ندهد. و در صورت ادامه ی مزاحمت
قسمت کامنتها بسته بماند. شما با مزاحمت خود باعث میشوید کسانی که میخواهند
در رابطه با موضوع بیان نظر کنند حق شان ضایع بشود. لطفاً فرهنگ دیالوگ نشان دهید
حق دیگران را تباه نکنید.
palandouz
قابل توجه آقای به پالان دوز
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran_T%C3%BCrkleri

https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%
A9%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%DB%
8C%DB%8C
palandouz
آقای به پالاندوز،
همان طور که عرض شد درسال ۱۹۱۵ سی درصد جمعیت ایران ، فارس براورد شده .امروزه فراکسیون تورک های پارلمان ایران صد نفر از ۲۸۹نماینده گان اعلام شده است.یعنی تقریبا ۳۵ درصد.و نیزالبته گفته میشود که تعدای از نمایندگان مناطق ترک به آن فراکسیون نپیوسته بودند. بهر حال شاهان مزد بگیر قاجار ترک، تریاک و حرم بازی و شکار آهوان محیط زیست ویادگیری زبان دری ، عربی، فرانسه و انگلیسی ارتباطی به ترکیب اتنیکی ایران ندارند و موضوع های متفاوتی هستند.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Map_of_Turkic-inhabited_regions_of_Iran%2C_according_to_a_poll_in_2010.png
جمال
مرغ بعضیها فقط یک پا دارد این نوع انسانها با هیچ گفتمان و استدلالی و فاکت و واقعیتی نمیتوانند همخوانی داشتە باشند چون مرغشان یک پا دارد و باید همان جادە خاکی گردو خاک برانند ،،
شخصی با نام ....رضا دولت ترکپور - آستارا ...... در مورد کوردستان چنینن مینویسد ،،،،،،،،،، کردستان عراق بعد از 1991 تقریبا بصورت فدرال اداره میشود در حالی که این منطقه فدرال در بدترین شرایط مستبدانه توسط خانواده بارزانی اداره میشود. ،،،،،،،،،،،،، البتە این نظر تنها این شخص نیست دیگران هم برای رسیدن بە نتیجەی مطلوب و معیوب خود از این گونە مهملات استفادە میکنند ، حال واقعأ این چنینن هست کە این نظرات معیوب کە برای رسیدن بە نتیجەی معیوب خود بیان میکنند ؟
به پالان دوز
فقط ازتجاعیون در قرن گذشته سیر میکنند. 1915 شاهان مزد بگیر قاجار ترک، مشغول تریاک و حرم بازی و شکار آهوان محیط زیست بودند ، و خودشان زبان پارسی را تمرین میکردند.
اگر به نقشه ایران امروزی نگاه کنی، از 37 استان ایران، 35 استان آن با یکی از لهجه های زبان فارسی حرف میزنند ولی شما تجزیه طلبان مغول تبار، در امریکا و اروپا نشسته اید و با بی خبری از ایران سر همدیگر کلاه میگذارید تا در آینده یکی از استانهای ترکیه و باکو گردید. دروغ شما توهین به آذری های ایرانست چون عده ناچیزی فارس توانستند 3 هزار سال ،زبان و فرهنگ و جغزافی و سیاست شما 400 میلیون ترک را تعیین کنند. بی منطقی و دروغ ،بخشی از شما شونیست هاست.
palandouz
جناب آقای تبریزی عزیز ، باعرض تشکر از کامنت پر محتوا واشاره به زبان مادری ٬پدری، عمه ائی٬خاله ائی وعمو ئی٬ دائی ای وغیره ،ذکری نیز از شراب فرانسوی و ویسکی اسکاتلندی وآبجوی بلژیکی وکله پاچه وچلو کباب ونیویورک استیک ونان سنگک باخشخاش وپنیرلیقوان واسپاگتی بولونز نیز میفرمودید. باعرض صمیمانه ترین سپاس ها.یکی از علاقه مندان بیل وکلنگ وداس وچکش و صد البته جوالدوز.
https://scm-assets.constant.co/scm/unilever/a6798e909fa57bfd19c3e7f00737e5d6/d6ed4451-2c6b-4782-b19e-da7c6c558cc3.jpg
palandouz
آقای قدم اول
دائرالمعارف سوئدی چاپ ۱۹۱۵ تعداد جمعیت پرسیا(ایران فعلی) را ده ملیون وتعداد تاجیک ها(ملت فارس) را سه ملیون ذکر کرده است.
وزیر امورخارجه سابق آقای دکتر علی اکبر صالحی جمعیت ترک های ایران را چهل درصد بر آورد کرده اند.

http://pltc.sbu.ac.ir/wp-content/uploads/2016/11/Map_of_Persian-inhabited_provinces_of_Iran_according_to_a_poll_in_2010.png
palandouz
آقا ی جمال، این جانب درعراق وکرکوک زندگی نکرده واظهار نظری درموردآن منطقه نکرده ام. ولی سال۱۳۶۴ درجلفا واطراف آن کاروزندگی کرده وکردی ندیده ام. دهها بار نیز در ماکی وبازرگان بوده ام. بخشی از اقوام حقیر نیز اهل وساکن اورمیه هستند وبرای دیدن ایشان به آن شهر میروم.آنچه که نوشته ام براساس تجربیات ودیده هایم میباشد.مورد مناقشە ای بین کورد و تورک نمیبینم.اگرهم گفته هایم ارزش یک سکە سیاه راندارد ،پیشنهاد میکنم از کلمات چندش آوری نظیر باد معدە ،رگ های گردن اجتناب شود.درموردکوچاندن عشایر به خراسان برای مقابله با شیبک خان شیبانی نیز گفته میشودکه ایل اووشار(افشار) از غرب آزربایجان به آن منطقه گسیل واسکان داده شده اند، کمااینکه اکنون هم زبان یک ملیون از ترکهای مقیم خراسان نظیر۱٫۸ملیون قاشقائی های جنوب ایران تورکی آزربایجانی است.https://en.wikipedia.org/wiki/Khorasani_Turks
جمال
جناب بابک آزاد شما کە یکی از مدافعان پان تورک و اوردقان هستی اوردقان اوغلی یک بار هم از سازمانهای جهانی کە تورکیە و حکومت علی اف را 1000 ها بار محکوم کردند بخصوص در تورکیە در سال گذشتە ٤ شهر کردستان را تورکیە ویران کرد یکبار لینکشو بزنید کە ترازو میزان بشە در غیر اینصورت ما حق داریم بە جنابعالی بگویم سەنە نە ترکمن اگر یک فاشیست تورک حضور نداری
شهروند
شاه فقید گفته بود که از ایران میخواهند ایرانستان بسازند ودارند ایرانستان بوجود میاورند . این کارناوال مرگ اور تجزیه طلبان ساخت دولت یهود روزی به دره سقوط خواهد کرد و مردمی بی گناه را با خود به کام مرگ خواهد برد و گروهی روشنفکر خود فروخته به تماشای ان خواهند پرداخت. تنها اتحاد مشترک ملت ایران علیه نقشه شوم و ایران بر باد ده فاشیسم یهود و نوکران و جیره خواران ان ضامن بقای ایران است .
یهود امروز یهودی پیش از جنگ دوم نیست .خطا نکنیم انها قربانی بودند و امروزیان جنایتکار جهانی .
پرسیدنی چرا داعش با دولت یهود کار ی ندارد ؟
شهروند
شاه فقید گفته بود که از ایران میخواهند ایرانستان بسازند ودارند ایرانستان بوجود میاورند . این کارناوال مرگ اور تجزیه طلبان ساخت دولت یهود روزی به دره سقوط خواهد کرد و مردمی بی گناه را با خود به کام مرگ خواهد برد و گروهی روشنفکر خود فروخته به تماشای ان خواهند پرداخت. تنها اتحاد مشترک ملت ایران علیه نقشه شوم و ایران بر باد ده فاشیسم یهود و نوکران و جیره خواران ان ضامن بقای ایران است .
یهود امروز یهودی پیش از جنگ دوم نیست .خطا نکنیم انها قربانی بودند و امروزیان جنایتکار جهانی .
پرسیدنی چرا داعش با دولت یهود کار ی ندارد ؟
جمال
جناب پالاندوز شما و پان تورکها اگر متوجە سخنان من شدە باشید اینگونە صحبت نمیکردید ، در واقع این کوردها نیستند زیادە روی میکنند بلکە این تورکهای پان تورک هستند کە زیاد روی میکنند اتفاقأ ملت کورد یک راه دمکراتیک و عادلانە را پیش پای شما پان تورکها میگذارد ملت کورد 1000 بار دیگر هم تکرار میکنم چشم تمع بە یک میلیمتر از سرزمین هیچ ملت دیگری ندارد و همیشە هم این ملت کورد بودە کەمورد لشکر کشی واقع شدە ، آن چیزی کە ثابت میکند پان تورکند کە زیادە روی میکنند ، دلیلش خیلی سادە است من بارها همین صفحە بیان کردم کە برای سرزمینهای مورد مناقشە بین کورد و تورک باید رفراندوم زیر نظر مجامع جهانی انجام گیرد در اورمیە ، مهاباد ، خانە ، ماکو ، سلماس سردشت و معلوم است کە رأی اکثریت این مناطق باید سرنوشت این سرزمینهای مورد مناقشە را تعین کند با حفظ تمامی حقوق اقلیت در هر کدام از حوزەی جغرافیای این ملتها باشد
palandouz
آقای جمال، بنظر نمیرسد که اکراد(چشم طمع بە یک میلیمتر از سرزمین دیگران ندارند )؟ ونیز دراستان خراسان شمال با ۸۱۱۵۷۲ جمعیت ۲ ملیون کرد وجود داشته باشد؟ بنا به شاهدان عینی نقده جزوی از آزربایجان بوده در پارلمان تبریز نماینده داشته (قزیل صحیفه همان سالها مندرج است) امروزه نیز۷۰ درصدنفوس آنجا تورک میباشند.(جلالی پور فرماندار سال ۱۳۵۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%
نقده ویا سولدوز
https://en.wikipedia.org/wiki/NaqadehD8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C