آخرین مطالب ایران گلوبال

نه آنکه شخصاً آنقدر اهمیتی داشته باشم یا که فکر کنم رهبر مردم هستم که کسی منتظر پیامی از اینجانب بمناسبت رویدادی باشد، حال چه آن رویداد فرهنگی باشد چه سیاسی. بعنوان ِیک آینده نگر در واقع به دلیلی که در زیر توضیح میدهم همیشه از نوشتن اهداف سیاسی خود در لوای مناسبت های فرهنگی اجتناب کرده ام، تا چه رسد به آنکه بخواهم پیامی در یک مناسبت فرهنگی صادر کنم.
در نقد مكانى كه زيبا نيست:
نظام موجود در مدیریت حال حاظر جهان ، رکورد دارِ بی عدالتی ها ست. از نابرابری اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحرانهای اخلاقی فراگیر، جهان را در آستانه ناپایداری مزمن قرار داده است. این در حالیست که اکثرکشورهای جهان چه متولیان نظام جهانی که بیشترین ثروت جهان را در کنترل خود دارند و چه کشورهایی که در این دوقرن اخیر مستعمره بوده و هنوز برای احیای حق خود درگیر مشکلات روزمره هستند ، همه و همه با نسبت کمیّت در یک چارچوب ، به سوی نابودی در حرکتند.
ترامپیسیسم یعنی با یک حرکت غیر منتظره، برهم زدن و نقش بر آب کردن تمام پلانها و قرار مدارهای طولانی مدت مصلحت گرایانه و فرصت طلبانه افراد دروغگو و مذبذب